De Adviesraad


De ’’Vereniging tot bevordering van christelijk nationaal onderwijs te Sommelsdijk’’ is de lokale vereniging van de School met de Bijbel. Deze lokale vereniging heeft een eigen bestuur, Adviesraad genoemd. Vanuit deze Adviesraad komen de bestuursleden van de nieuwe vereniging. De Adviesraad adviseert het lokale management over identiteit in de breedste zin van het woord. De lokale vereniging behoudt bij toetreden tot de nieuwe vereniging haar eigen verenigingsvermogen. Dat vermogen is bijvoorbeeld ontstaan door verkoop van de bovenmeesterwoning of uit verkregen legaten.
De gekozen organisatievorm heeft als belangrijk voordeel dat het lokale karakter van de school maximaal in stand wordt gehouden.

Op de Adviesraadvergaderingen vindt overleg plaats met de directie van de school in de persoon van dhr. C. de Jong. Tevens worden adviezen besproken en uitgebracht die te maken hebben met de identiteit van de school. Eén van de belangrijkste taken is onze rol bij het aannemen van nieuwe leerkrachten. Leerkrachten nemen een belangrijke plaats in bij de opvoeding van onze kinderen op school. Daarom hechten wij er waarde aan met alle leerkrachten van te voren een gesprek te hebben, ook als zij slechts incidenteel of een korte periode voor de klas komen te staan. Om deze reden hebben wij het afgelopen jaar vijf keer een advies uitgebracht over een nieuw aan te stellen (tijdelijke) leerkracht.
Ook het slotstuk van groep 8 dat op de afscheidsavond door deze groep wordt uitgevoerd is door ons beoordeeld en met enkele kleine opmerkingen akkoord bevonden. Een ander advies dat in 2011 door ons is uitgebracht ging over het eventueel afschaffen van de “papieren”-schoolkrant om deze alleen nog digitaal beschikbaar te stellen via de e-mail of via de website van de school. Wij hebben als Adviesraad gemeend dat onze leden over het algemeen nog behoefte hebben aan een papieren uitvoering en hebben dan ook geadviseerd om de schoolkrant als zodanig in stand te houden. Om toch te kunnen bezuinigen op de kosten hebben we voorgesteld om voortaan één schoolkrant per gezin uit te reiken en niet meer elk kind een exemplaar mee te geven. Uiteraard blijven de leden zonder schoolgaande kinderen de schoolkrant gewoon thuis ontvangen. Alle adviezen zijn opgevolgd. Dit in goed overleg met de directie.

In het afgelopen jaar is twee keer door een afvaardiging van de Adviesraad een schoolbezoek gebracht, waarbij enkele klassen werden bezocht. Deze bezoeken bevorderen wederzijds de betrokkenheid van de Adviesraad en de gang van zaken op school.

In 2011 mochten we herdenken dat de School met de Bijbel 100 jaar bestond, daarom wilden we een jubileumdienst houden met hieraan gekoppeld een reünie. Tevens waren er plannen om op school een jubileumfeest te houden en een jubileumboek uit te geven, dit alles onder (eind)verantwoording van de Adviesraad. Ook heeft de Adviesraad hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Vanwege al deze activiteiten werden door leden van de Adviesraad diverse vergaderingen bijgewoond van de oudercommissie en de jubileum(boek)commissie. Terugkijkend past dankbaarheid dat al deze plannen in dit jaar mochten worden gerealiseerd en naast dank aan alle leerkrachten en vrijwilligers die hieraan hun (soms grote) bijdrage hebben geleverd past bovenal dank aan onze Hemelse Vader die ons al zolang zegent met christelijk onderwijs op onze school.

In de AR nemen zitting:

Voorzitter: Dhr. A.T. van Wijk, Halsjuk 41, 3245 DA Sommelsdijk 0187-687394
Secretaris: Dhr. A.J. van der Boom, Joost van den Vondellaan 13, 3245 RA Sommelsdijk 0187-663242
Penningmeester: M. van Vianen, Kluut 27, 3245 TB  Sommelsdijk 0187-489249
Lid: Mevr. E. Hoek, Joost van den Vondellaan 70, 3245 RA Sommelsdijk 0187-663069
Lid: Dhr. J. de Penning, Schoolstraat 40, 3255 AV Oude-Tonge 0187-640796

De AR is te bereiken via het volgende email-adres: adviesraad@smdbsommelsdijk.nl  

MEDIAPROTOCOL SCHOOL MET DE BIJBEL

 AR Voorwoord_jaarverslag tbv site
 AR Verslag en communicatie_tbv site